Bild på en brandman som leder bort en skadad person från en olycka.

Civilt försvar

Du och jag och hela räddningstjänsten är en del av det civila försvaret. Vi jobbar för att det ska bli starkare i våra ägarkommuner.


Regeringen har bestämt att vi ska stärka Sveriges försvar. Det beror på den ökade oro vi ser i vår omvärld.

Totalförsvar

Det är vårt totalförsvar som ska stärkas. Med totalförsvar menas all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar - hela samhällets motståndskraft

Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig.

Det civila försvaret är alltså ingen organisation utan består av en mängd aktörer som kommer behöva samverka för att lösa målen för det civila försvaret.

Medelpads Räddningstjänstförbund och våra ägarkommuner är några av dess aktörer.

Målen för det civila försvaret är att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Om Sverige hamnar i krig får landets räddningstjänster extra uppgifter.

Räddningstjänsterna ska under höjd beredskap:

  1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
  2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
  3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.

Syftet är att skydda och rädd befolkningen och civil egendom.

Räddningstjänsten ska också under höjd beredskap hjälpa till med första hjälpen och transporter av skadade.

Totalförsvarsplikt - alla behövs

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det innebär att alla kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

För närvarande kan civila myndigheter krigsplacera med allmän tjänsteplikt.

Senast uppdaterad: