Så ofta behöver du sota

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskrifter om hur ofta du behöver sota och genomföra brandskyddskontroller. Utifrån dessa föreskrifter fattar vår direktion beslut om så kallade sotningsfrister. Det vill säga hur ofta behöver du sota.


Dessa sotningsfrister gäller från och med 2017-01-01 med justering 2020-02-07.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år (3 års mellanrum), oavsett vilket bränsleslag som används.

Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande:

Tabellen visar hur ofta du ska sota om eldning sker med fasta bränslen.

Frist

Kriterer

5 gånger per år

Avser konventionella pannor. Om sotning infaller under sommaren och ingen eldar med fast bränsle kan fristen förlängas till 12 veckor. Under övrig tid av året sker sotning var 8:e vecka.

3 gånger per år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

Om sotning infaller under sommarperioden och ingen eldning sker med fastbränsle kan fristen förlängas till 2 gånger per år.

2 gånger per år

 Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.


Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande:

Tabellen visar hur ofta du behöver sota om du eldar med flytande bränsle.

Frist

Kriterier

4 gånger per år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.


Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:

Tabellen visar hur ofta du behöver sota om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

Frist

Bränsle

6 gånger per år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

Tabellen visar hur ofta du behöver sota om du eldar i lokaleldstäder.

Frist

Bränsle

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Eldstaden finns i ett fritidshus.


Eldstäder anses användas i mindre omfattning om de eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (cirka en kubikmeter) normaltorkad ved per år.

Imkanaler

Tabellen visar hur ofta du behöver rengöra imkanalerna

Frist


3 gånger per år

Avser imkanal som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1 år

Avser imkanal som betjänar kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.


Undantag

Undantag från sotning kan medges när ingen har eldat mellan två sotningstillfällen.

Det är möjligt att ändra sotningsfristen i enskilda fall om behov finns av brandskyddsmässiga skäl.

Senast uppdaterad: