Tecknad bild på en familj som har picknick i parken framför en industri

Farlig verksamhet

I Medelpad finns flera företag som hanterar farliga ämnen i sin produktion. Vid en olycka kan ämnena vara skadliga för dig och naturen.


Företagen som hanterar farliga ämnen är skylidiga att följa en rad säkerhetsbestämmelser. Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för tillsyn och rådgivning till företagen. Vi övar också tillsammans med företagen och planerar insatser så att vi är beredda om en allvarlig olycka skulle inträffa. Vi har en speciell grupp som arbetar för att öka förmågan att hantera kemolyckor av olika slag.

Alltså görs det stora insatser för att minimera risken för olyckor samtidigt som vi är förberedda om olyckan ändå skulle vara framme.

Information till dig som bor nära en farlig verksamhet

Enligt lag är kommunen skyldig att informera allmänheten vilka risker för olyckor det finns och hur man skyddar sig vid en eventuell olycka. Därför skickar räddningstjänsten vart femte år ut en informationsfolder till hushåll som ligger i närheten av ett företag som anses bedriva farlig verksamhet.

Informationen som står i den senaste foldern är den som du kan läsa nedan och på sidorna där de aktuella företagen presenteras. Se menyn till vänster.

Så får du veta att en olycka har inträffat

Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar får du veta det på flera olika sätt. Ett sätt är via utomhussignalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” VMA.

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders paus mellan. Detta upprepas i minst två minuter.

Ett annat sätt är informations- eller varningsmeddelande som sänds ut via TV och radio.

Gör så här när du hör signalen eller får ett viktigt meddelande

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio och tv
Illustration; Gå inomhus, stäng dörrar, fönster och lyssna på radio

Om du hamnar i rök eller gasmoln

Rök och gas kan ha en stark och stickande lukt. Den kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

  • Tänk på vindriktningen!
  • Sök dig bort från olyckan.
  • Gå från vindriktningen.
Illustration; Spring ifrån vindriktningen.

Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

Illustration; en våt trasa  över munnen kan fungera som ett tillfälligt filter om du hamnar i ett gasmoln

Lagar om farlig verksamhet

Lagarna som speciellt reglerar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är:

  • SFS 1999:381
  • SFS 1999:382
  • Myndighetens för samhällskydd och beredskaps allmänna råd MSBFS 2014:2 och MSBFS 2015:8.

Företag som hanterar farliga ämnen

Vill du veta mer ta kontak med företaget. De är experter inom sitt område. Du är också välkommen att kontakta Medelpads Räddningstjänstförbund.

Mer information

Under relaterad information hittar du länkar till lagstifning och mer infomration från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast uppdaterad: